DM infomøde og generalforsamling

25-01-2023

Indkaldelse til DM infomøde og ordinær generalforsamling i 

Aalborg Mountainbikeklub mandag d. 13. februar 2023

Aalborg Mountainbikeklub inviterer til DM infomøde og ordinær generalforsamling mandag d. 13. februar på Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg. 

Vi byder på smørrebrød og øl/vand fra kl. 18.00.

Aht. forplejning skal tilmelding til spisning foretages senest onsdag d. 8. februar på hjemmesiden under Events.

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene der skal optages i dagsordenen, bekendtgøres på foreningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen.

Kl. 18.00-19.30: Spisning og DM info

Kl. 19.30: Ordinær generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

https://amk.dk/nyheder/24

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer:

Siddende bestyrelse: Juliane Frydenlund, Emma Lyngholm, Esben Schytte, Charlotte Kristensen og Frank Grønbæk

Karina Krogh og Claus Nielsen har meldt deres kandidatur

To suppleanter:

Heidi Thrysøe

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Ejstrud og Sanne Kalstrup

9. Valg til udvalg

  1. B/U udvalg
  2. Standerhejsning
  3. Seniorklubtur
  4. Julefrokost

10. Eventuelt

  1. Gug Boldklub aftale