Indkaldelse til generalforsamling 2022

09-01-2022

Mandag d. 31. januar 2022 kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Aalborg Mountainbikeklub.

Generalforsamlingen afholdes på Stolpedalsskolen, Stolpedalsvej 2, 9000 Aalborg. 

Dagsorden iflg. vedtægterne: 

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent og stemmetæller

3. Bestyrelsens beretning

4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Forelæggelse af det kommende års budget til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer

To suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Valg til udvalg

10. Eventuelt

Forslag som ønskes forelagt på generalforsamlingen til vedtagelse, skal være bestyrelsen i hænde senest syv dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene der skal optages i dagsordenen, bekendtgøres på foreningens hjemmeside fire dage før generalforsamlingen. 

Evt. forslag skal sendes til Aalborgmountainbikeklub@gmail.com senest 23. januar.

Ønsker man forplejning til generalforsamlingen, skal medlemmer tilmelde sig under Arrangementer senest fredag d. 28. januar. Ikke medlemmer kan tilmelde sig på ovenstående mail.

Klubbens vedtægter kan ses under fanebladet 'Klubben'.